2MathEBook

Kvadratna jednačina i kvadratna funkcija

Uvod

Sa primerima koji slede smo se sreli ranije, kako u nižim razredima osnovne škole u okviru matematike, tako i u fizici. Pogledajmo:

Oko vrta oblika pravougaonika, čije su dimenzije 40m i 30m, trebalo bi postaviti stazu koja je svuda jednako široka tako da njena površina bude 296 $m^2$. Kolika je širina staze?

Automobil se kreće ravnomerno ubrzanim kretanjem sa ubrzanjem od a = 2 $m/s^2$. Za koje vreme će preći put od s = 225 m ako mu je početna brzina u trenutku t = 0 bila $v_0$ = 16 m/s ?

Automobil mase m se kreće po ravnom, horizontalnom putu i nailazi na krivinu radijusa r = 35 m. Ako je koeficijent statičkog trenja između guma i suvog puta μ = 0,5 odredi maksimalnu brzinu automobila da bi uspešno prošao krivinu (za ubrzanje zemljine teže uzeti vrednost g = 9,8 $m/s^2$).


Copyright © Matf